Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sơ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (12/7/2023)