HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 25-26 tháng 4 năm 2023, Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 60 báo cáo khoa học đầy chất lượng, được phân thành 4 tiểu ban. Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực nổi bật như phương pháp dạy và học